گروه ارتوپدی

تعداد بازدید:۱۹۳۰

دکتر محمدعلی جعفری زارع

دکترای تخصصی ارتوپدی

استادیار مرتبه علمی:

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/MohammadAli_Jafarizare

m.jafarizare@arums.ac.ir پست الکترونیک:

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/a5ibtman7lh6q8.jpg

دکترعلی نامی

دکترای تخصصی ارتوپدی

استادیار مرتبه علمی:

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Ali_Nami

a.nami@arums.ac.ir :پست الکترونیک

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/etesuj1uw31fmr.jpg

         

دکتررضا نکته سنج

دکترای تخصصی ارتوپدی

استادیار مرتبه علمی:

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Reza_Noktehsanj

r.noktehsanj@arums.ac.ir :پست الکترونیک

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/alwflqjs1kkvsp.jpg

آخرین ویرایش۰۳ اسفند ۱۳۹۹