مسئول واحد

تعداد بازدید:۲۳۶۶

دکتر حامد زندیان

استادیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

h.zandian@arums.ac.ir

آخرین ویرایش۰۳ مرداد ۱۳۹۶