اعضا شورای پژوهشی بیمارستان ‌

تعداد بازدید:۲۲۲۰
  1. دکتر محمد رحیم وکیلی

  2. دکتر مسعود انتظاری

  3. دکتر امیر احمد عرب زاده

  4. دکتر پرویز مولوی

  5. دکتر مهریار ندر محمدی

آخرین ویرایش۲۴ مهر ۱۳۹۶