ماموریت

تعداد بازدید:۱۵۱۹

تلاش جهت توسعه پژوهش های کاربردی و گسترش مرزهای دانش، موجب شکل گیری تفکر حمایت از تحقیقات بالینی با استفاده از ظرفیت های بالقوه بیمارستان ها و اعضا هیات علمی در بیمارستانهای آموزشی- درمانی از طرف معاونت می باشد.بر این اساس واحد تحقیقات بالینی با هدف ترغیب و توانمند سازی اعضا هیات علمی و فراهم نمودن تسهیلات جهت انجام پژوهش در این بیمارستان آموزشی درمانی تشکیل شده است.

آخرین ویرایش۲۰ شهریور ۱۳۹۵