گواهی شرکت و محتوای کارگاه های آموزشی ویژه اعضای محترم هیات علمی

تعداد بازدید:۳۳۹۶

استاد بزرگوار خواهشمنداست بر اساس شماره مندرج در لیست اساتید شرکت کننده، صفحه گواهی مربوط به خود را پرینت فرمایید.

کارگاه

تاریخ

لیست اساتید شرکت کننده

گواهی شرکت اساتید

گواهی تدریس مدرس

محتوای کارگاه

بلوپرینت

1399/10/18

لینک دانلود

لینک دانلود

لینک دانلود

 

آشنایی با سامانه طبیب

1399/09/08

لینک دانلود

لینک دانلود

لینک دانلود

لینک دانلود

 

اصول آموزش مجازی (مختص اساتید خارج از دوره توانمندسازی مرتبط)

1399/10/11

لینک دانلود

لینک دانلود

لینک دانلود

 

پروفشنالیسم در آموزش (مختص اساتید خارج از دوره توانمندسازی مرتبط)

1399/10/04

لینک دانلود

لینک دانلود

لینک دانلود

 

اعتباربخشی (مختص اساتید خارج از دوره توانمندسازی مرتبط)

1399/09/19

لینک دانلود

لینک دانلود

لینک دانلود

 

تدوین طرح درس و طرح دوره -علوم بالینی (مختص اساتید خارج از دوره توانمندسازی مرتبط)

1399/08/29

لینک دانلود

لینک دانلود

لینک دانلود

 

اصول طراحی تدوین دوره وطرح درس -علوم پایه (مختص اساتید خارج از دوره توانمندسازی مرتبط)

1399/08/28

لینک دانلود

لینک دانلود

لینک دانلود

 

سخنرانی تعاملی  (مختص اساتید خارج از دوره توانمندسازی مرتبط)

1399/09/12

لینک دانلود

لینک دانلود

لینک دانلود

 

اصول یادگیری الکترونیک  (مختص اساتید خارج از دوره توانمندسازی مرتبط)

1399/08/21

لینک دانلود

لینک دانلود

لینک دانلود

 

پژوهش در آموزش (مختص اساتید خارج از دوره توانمندسازی مرتبط)

1399/11/12

لینک دانلود

لینک دانلود

لینک دانلود

 

دانش پژوهی (مختص اساتید خارج از دوره توانمندسازی مرتبط)

1399/10/10

لینک دانلود

لینک دانلود

لینک دانلود

 

اصول آموزش بالینی (مختص اساتید خارج از دوره توانمندسازی مرتبط)

1399/08/20

لینک دانلود

لینک دانلود

لینک دانلود

 

اخلاق در پرستاری

1399/07/23

لینک دانلود

لینک دانلود

لینک دانلود

 

طرح درس در آموزش مجازی

1399/06/17

لینک دانلود

لینک دانلود

   

طراحی و اجرای یک فرایند دانش پژوهی

1399/06/12

لینک دانلود

لینک دانلود

   

اخلاق در دندانپزشکی

1399/06/10

لینک دانلود

لینک دانلود

   

روش تدریس (کلاس وارونه)

99/03/13

لینک دانلود

لینک دانلود

لینک دانلود

لینک دانلود1

لینک دانلود2

روش تدریس (فیدبک)

99/04/05

لینک دانلود

لینک دانلود

لینک دانلود

لینک دانلود1

لینک دانلود2

آموزش نرم افزار Adobe Connect 

99/02/20

لینک دانلود

لینک دانلود

لینک دانلود

لینک دانلود

روش تدریس Reflection

99/04/10

لینک دانلود

لینک دانلود

لینک دانلود

لینک دانلود1

لینک دانلود2

آشنایی با سامانه نوید و نرم افزار کمتازیا

99/03/25

-

لینک دانلود

-

 

مروری بر اصول طراحی آزمون

99/04/14

لینک دانلود

لینک دانلود

لینک دانلود

 

روش تدریس

99/03/10

لینک دانلود

لینک دانلود

لینک دانلود

 

استدلال بالینی- آموزش و ارزیابی

99/04/31

لینک دانلود

لینک دانلود

لینک دانلود

لینک دانلود1

لینک دانلود2

دوره آموزشی کوتاه مدت مجازی (گواهی دوره برای اساتیدی صادرشده است که در قسمت تکالیف سامانه نوید فعال بوده اند)

99/03/1

الی

99/04/15

لینک دانلود

لینک دانلود

-

 

آخرین ویرایش۲۳ فروردین ۱۴۰۰