اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی

تعداد بازدید:۴۳۰

استانداردهای ملی دوره پزشکی عمومی ویرایش 1396 شامل 9 حوزه و 24 زیرحوزه است. هر زیرحوزه مشتمل بر تعدادی استاندارد است که در دو سطح استانداردهای الزامی و استانداردهای ترجیحی تعریف شده است.

 منظور از استانداردهای الزامی که با واژه "باید" در متن مشخص شده اند استانداردهایی است که دانشکده پزشکی ملزم به رعایت همه آن موارد است.

منظور از استانداردهای ترجیحی که با واژه "بهتر است" در متن مشخص شدهاند استانداردهایی است که نشان دهنده بهترین عملکرد دانشکده پزشکی در دوره آموزشی پزشکی عمومی است. بنابراین، دانشکده پزشکی باید شواهدی نشان دهد که حداقل برخی از این استانداردها را رعایت میکند.

علاوه بر این، هر زیرحوزه شامل بخشی تحت عنوان توضیحات است که هدف از آن ساده کردن و شفاف کردن اصطلاحات استفاده شده در متن استانداردها است. در متن توضیحات هیچ مورد جدیدی نسبت به استانداردها ارائه نمیشود.

 در مجموع، استانداردهای ملی دوره پزشکی عمومی ویرایش 1396 شامل 82 استاندارد الزامی، 42 استاندارد ترجیحی و 84 توضیحات است.

آخرین ویرایش۰۱ بهمن ۱۳۹۹