اعتباربخشی (کمیته ها، کارگروه ها، اقدامات)

تعداد بازدید:۱۰۸۴

 

مسئول اعتباربخشی موسسه ای: آقای دکتر عزیز کامران 

کارشناس مسئول اعتبار بخشی: خانم رباب جوانمرد 

مسئول اعتباربخشی بیمارستانهای آموزشی: آقای دکتر رجب دشتی 

مسئول اعتباربخشی آموزش مداوم: آقای دکتر فیروزی 

مسئول اعتباربخشی پزشکی عمومی: آقای دکتر بهمن بشردوست - کارشناس: خانم دکتر شهباززادگان

اعتبار بخشی چیست؟

  به معنی ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائه دهنده خدمات مرتبط با سلامت مبتنی بر استانداردهای مشخص است. کارکرد اصلی اعتباربخشی در ارزیابی های درونی و بیرونی ارتقا کیفیت ارائه خدمات است. در حال حاضر اعتباربخشی دانشگاههای علوم پزشکی در حوزه آموزش، از طریق برنامه اعتباربخشی موسسه ای، اعتباربخشی بیمارستانهای آموزشی، اعتباربخشی مراکز آموزش مداوم، اعتباربخشی برنامه های اموزشی انجام می گیرد.

 

آخرین ویرایش۰۱ بهمن ۱۳۹۹