کارشناس مسئول کمیته دانش پژوهی

تعداد بازدید:۲۰۷۲

مشخصات کارشناس مسئول دانش پژوهی:

نام و نام خانوادگی: دکتر ناهید احمدیان یزدی

رشته تحصیلی: آموزش پزشکی

عنوان: دکتری تخصصی

پست الکترونیکی: ahmadianyn1@gmail.com

شماره تلفن داخلی: ۲۳۵۴

 

آخرین ویرایش۲۴ فروردین ۱۴۰۰