کارشناسان کمیته دانش پژوهی

تعداد بازدید:۱۷۹۱

مشخصات مسئول دانش پژوهی:

نام و نام خانوادگی: دکتر ناهید احمدیان یزدی

رشته تحصیلی: آموزش پزشکی

عنوان: دکتری تخصصی

پست الکترونیکی: ahmadianyn1@gmail.com

شماره تلفن داخلی: ۲۳۵۴

 

کارشناس واحد:

نام و نام خانوادگی: حمید وصفی

رشته تحصیلی: فیزیولوژی

عنوان: کارشناسی ارشد

پست الکترونیکی: h_vasfi@yahoo.com

شماره مستقیم : ۳۱۵۵۲۳۵۳

 

آخرین ویرایش۰۴ دی ۱۳۹۷