معرفی کمیته برنامه ریزی درسی

تعداد بازدید:۴۰۶۸

کمیته برنامه ریزی درسی یکی از کمیته های مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه بوده ودارای وظایف ذیل میباشد:

  • ارزشیابی وبازنگری برنامه استراتژیک مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
  • هدایت ونظارت برتهیه طرح درسها و طرح دوره ها توسط گروههای آموزشی
  • مشارکت در طراحی، اجرا، بازنگری و ارزشیابی کوریکولوم ها
  • تهیه و تدوین دستورالعمل ها در راستای آیین نامه های آموزشی وزارتی
  • همکاری دراجرای برنامه رتبه بندی دانشکده ها و معاونت آموزشی دانشگاه
  • انجام مطالعات و بررسی کارشناسی جهت ارتقای کیفیت آموزشی
  • نظارت بر روند راه اندازی رشته های نوین
آخرین ویرایش۲۶ آذر ۱۳۹۸