معرفی کمیته برنامه ریزی درسی

تعداد بازدید:۴۲۳۵

شرح وظایف کمیته برنامه ریزی درسی:

  • نظارت بر اجرای برنامه های درسی و ارزشیابی
  • نظارت بر تدوین برنامه های درسی در سطح گروههای آموزشی دانشکده
  • هماهنگی جهت تایید برنامه های آموزشی پیشنهادی و جدید( طرح دوره ، برنامه رشته تحصیلی و...)
  • همکاری در تدوین برنامه های عملیاتی دانشکده در راستای برنامه های استراتژیک آموزشی دانشگاه
  • همکاری با سایر دانشگاهها در خصوص برنامه ریزی درسی
  • برگزاری منظم جلسات کمیته برنامه ریزی درسی

آخرین ویرایش۲۷ فروردین ۱۴۰۰