کمیته برنامه ریزی درسی

تعداد بازدید:۳۲۹۴

مسئول کمیته برنامه ریزی درسی

نام ونام خانوادگی: دکتر ناهید احمدیان یزدی

مدرک تحصیلی: دکترای آموزش پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: 

 

اهداف کمیته:

-بررسی ونظارت بر فعالیتهای مرتبط با واحد برنامه ریزی درسی در EDO دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

- برنامه ریزی ونظارت برارتقای دانش برنامه ریزی درسی درمیان اعضای هیات علمی دانشگاه

-تدوین برنامه نظارت بر برنامه های آموزش گروهها دردانشکده ها

-برنامه ریزی برای ارزشیابی ابزارها و فرم های ارزشیابی دروس در دانشکده ها

-بررسی واصلاحات طرح درس ها

-همکاری با EDO دانشکده ها در جهت ارتقای دانش برنامه ریزی درسی

 

آخرین ویرایش۲۰ خرداد ۱۴۰۰