کمیته برنامه ریزی درسی

تعداد بازدید:۳۰۳۳

مسئول کمیته برنامه ریزی درسی

نام ونام خانوادگی: دکترنسرین مهرنوش

مدرک تحصیلی: دکترای آموزش پرستاری

پست الکترونیک:

شماره تماس: 04531552350

 

اهداف کمیته:

-بررسی ونظارت بر فعالیتهای مرتبط با واحد برنامه ریزی درسی در EDO دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

- برنامه ریزی ونظارت برارتقای دانش برنامه ریزی درسی درمیان اعضای هیات علمی دانشگاه

-تدوین برنامه نظارت بر برنامه های آموزش گروهها دردانشکده ها

-برنامه ریزی برای ارزشیابی ابزارها و فرم های ارزشیابی دروس در دانشکده ها

-بررسی واصلاحات طرح درس ها

-همکاری با EDO دانشکده ها در جهت ارتقای دانش برنامه ریزی درسی

 

آخرین ویرایش۲۶ آذر ۱۳۹۸