اعضای کمیته دانش پژوهی

تعداد بازدید:۲۱۴۵

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته

مرتبه علمی

۱

دکتر سعید صادقیه اهری

 پزشکی اجتماعی

استاد

۲

دکتر عزیز کامران

آموزش بهداشت

استادیار

۳

دکتر مهرداد میزارحیمی

بیماریهای کودکان

دانشیار

۴

دکتر فرزاد احمدآبادی

مغز و اعصاب اطفال 

دانشیار

آخرین ویرایش۲۰ خرداد ۱۳۹۹