معرفی واحد ارزشیابی اساتید

تعداد بازدید:۲۹۸۴

واحد ارزشیابی اساتید دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با هدف ارتقا کیفیت و توسعه آموزش پزشکی از طریق ارزشیابی فرآیندهای آموزشی (نظری و عملی) اساتید؛ برنامه ریزی جهت تقویت فعالیت‌ها و روش‌های اثربخش در راستای ارزشیابی اساتید، تعیین راهکارهای عملی در راستای هرچه پربارتر شدن فرآیند ارزشیابی اساتید با تاکید بر تقویت نقاط قوت و برنامه ریزی جهت تجدید / حذف نقاط ضعف موجود در نظام ارزشیابی موجود در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل فعالیت می‌نماید.

اهداف واحد ارزشیابی:

۱ - انطباق فرآیند ارزشیابی اساتید به تفکیک حوزه فعالیت‌های آموزشی (نظری و عملی با تاکید بر بازنگری ابزارهای موجود ارزشیابی)

۲- اجرای فرآیند ارزشیابی اساتید با تاکید بر بکارگیری روش‌های مختلف

۳- فرهنگ سازی جهت استفاده از شیوه‌های متعدد ارزشیابی اساتید از طریق برگزاری جلسه / نشست با دفاتر EDO دانشکده‌ها، به منظور توجیه و جلب همکاری در جهت ارتقا وضعیت موجود ارزشیابی اساتید

۴- برگزاری کارگاه‌های مرتبط با مدل‌های ارزشیابی اساتید

۵- شناسایی نقاط قوت و ضعف فرآیند ارزشیابی فعلی با استفاده از نقطه نظرات / بازخورد اساتید، دانشجویان و مجریان ارزشیابی

۶- تشکیل جلسه با مسئولین واحدهای EDO جهت ارتقا کیفیت فرآیندهای آموزشی جاری

۷- ارائه الگوی ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی

۸- تعیین اولویت‌های پژوهشی در زمینه فرآیند ارزشیابی اساتید

رسالت و چشم انداز حیطه ارزشیابی اساتید:

۱- بازنگری فرم‌ها / اوراق موجود ارزشیابی اساتید

۲- طراحی و تدوین فرم‌های ارزشیابی اساتید به تفکیک رشته و حیطه آموزشی (عملی-نظری)

۳- راه اندازی و بهره برداری از فرم‌های اختصاصی طراحی شده

۴- بررسی نتایج / بازخورد استفاده از مجموع شیوه‌های مختلف ارزشیابی اساتید

۶- اجرای پژوهش‌های مرتبط با ارزشیابی اساتید / انجام مطالعات کاربردی در زمینه ارتقا و توسعه روش‌های مختلف ارزشیابی

۷- تدوین کتاب و پمفلت های آموزشی در ارتباط با ارزشیابی اساتید

۸- انجام ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید بر اساس منابع مختلف مطرح شده در الگوی پیشنهادی

 

مدل فرایند ارزشیابی اساتید

الگوی پیشنهادی جهت ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی

 

باحول وقوه الهی واحد ارزشیابی ونظارت مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با تاکید بر لزوم اجرای مستمرو باکیفیت فرایند ارزشیابی فعالیت‌های جاری یاد گیری ویاددهی مبتنی بر "ملاک، استناد، تحت شبکه وکاربر پسند"ودرپی تلاش‌های مستمر ورایزنی هایی که بیش از دوسال بطول انجامیده است. مجموعه ابزار سنجش عملکرد اساتید عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی را که از دیدگاه‌های مختلف " دانشجویان؛ مدیران گروه؛ همکاران و....." طراحی ودرجلسه مورخ ۱۱/‏۰۵/‏۹۳‬ که باحضور مدیر محترم مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی، مسئول واحد ارزشیابی دانشگاه، اعضای هیئت علمی عضو کارگروه حیطه ارزشیابی اساتید دانشگاه، مدیران دفاتر توسعه ومسئولین واحد ارزشیابی دانشکده‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با هدف" اجرایی شدن ومورد استفاده قرار گرفتن ابزار مورد اشاره "از نیمسال اول ۹۴-۹۳ درکلیه دانشکده‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، متعاقب برگزاری دوره‌های باز آموزی توسط واحد IT حوزه معاونت آموزشی با هدف هماهنگی هرچه بیشتر رابطان وکارکنان واحدهای آموزشی مستقردردانشکده های تابعه ومراکز آموزشی درمانی دانشگاه از سوی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه لازم الاجرااعلام گردیده است .

جدول زمان بندی ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

مقطع تحصیلی

زمان اجرای ارزشیابی

حیطه ارزشیابی

کلیه مقاطع تحصیلی موجود دردانشکده های تابعه

پایان هر نیمسال*

"درفرجه امتحانات قبل از برگزاری

امتحانات پایان ترم "

نظری و عملی

دستیاران تخصصی

پایان هر نیمسال *

بالین
کارورزان وکارآموزان

پایان هردوره کارآموزی / کارورزی

عرصه بالین

 

آخرین ویرایش۰۵ فروردین ۱۴۰۰