اعضای کمیته استعداد درخشان

تعداد بازدید:۳۲۲۱

مرتبه دانشگاهی

رشته

نام و نام خانوادگی اعضا

ردیف

استاد بیماریهای عفونی دکتر شهرام حبیب زاده ۱

استاد

پزشکی اجتماعی

دکتر سعید صادقیه اهری

۲

استادیار

آموزش پزشکی

دکتر بهروز دادخواه

۳

استادیار

پرستاری

دکتر مهدی اجری

۴

دانشیار

آموزش بهداشت

دکتر عزیزکامران

۵

دانشیار

علوم تشریح

دکتر محسن سقا

۶

استادیار

مهندسی بهداشت محیط

دکتر یوسف پورعشق

۷

کارشناس مسئول کمیته

روانشناسی بالینی، آموزش پزشکی

آقای مهدی نعیم

۸

 

آخرین ویرایش۱۲ بهمن ۱۳۹۹