اعضای کمیته پژوهش در آموزش

تعداد بازدید:۲۸۸۰

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

مرتبه علمی

1

دکتر سعید صادقیه اهری

پزشکی اجتماعی

استاد

2

دکتر شهاب بهلولی

داروسازی

استاد

3

دکتر حامد زندیان

سیاست گذاری سلامت

استادیار

4

دکتر عزیز کامران

آموزش بهداشت

دانشیار

5

دکتر خاطره عیسی زاده

پزشکی اجتماعی

دانشیار

6

دکتر نسرین فولادی نمین

آموزش پرستاری

استاد

7

دکتر عادل احدی

بیماری های کودکان

استادیار

8

دکتر پوران اخوان اکبری

بهداشت باروری

استادیار

9

دکتر نسرین مهرنوش

آموزش پرستاری

استادیار

10

دکتر محمود شمشیری

آموزش پرستاری

استادیار

آخرین ویرایش۲۰ خرداد ۱۳۹۹