اعضاء کمیته ارزشیابی اساتید دانشگاه

تعداد بازدید:۲۵۸۶
 

ردیف

نام و نام خانوادگی اعضا

رشته

۱

دکتر سعید صادقیه اهری

پزشکی اجتماعی

۲

دکتر مهرداد میرزارحیمی

بیماریهای نوزادان

۳

دکتر عزیز کامران

آموزش بهداشت

۴

دکتر حمداله پناهپور

فیزیولوژی

۵

دکتر اکبر پیرزاده

بیماریهای ENT

۶

دکتر سعید صادقیه اهری

پزشکی اجتماعی

۷

دکتر ایرج فیضی

جراحی توراکس

۸

دکتر حسین دوستکامی

بیماریهای قلب و عروق

۹

دکتر احد اعظمی

روماتولوژی

۱۰

دکتر حسن عدالتخواه

بیماریهای پوست

۱۱

دکتر علی محمدیان اردی

بیهوشی

۱۲

دکتر پرویز مولوی

بیماریهای روان

۱۳

دکتر فرزاد احمدآبادی

بیماریهای مغزو اعصاب کودکان

۱۴

دکتر جعفر محمدشاهی

بیماریهای عفونی

۱۵

دکتر خاطره عیسی زاده

پزشکی اجتماعی

۱۶

دکترمعصومه آقا محمدی

پرستاری

۱۷

دکتر محمود شمشیری

پرستاری

۱۸

دکتر نیما رزاقی اصل

فارماکولوژی

۱۹

دکتر لیلی رضائی

فارماکولوژی

۲۰

دکتر ناطق عباسقلی زاده

آموزش بهداشت

۲۱

دکتر هادی پیری

میکروبیولوژی

۲۲

دکتر کریم جعفری کفاش

پروتزهای دندانی

۲۳

دکتر اولدوز زمانی

بیماریهای دهان ودندان

۲۴

مهندس مالک اباذری

بهداشت

۲۵

دکتر ساقی سپهری

داروسازی

۲۶

دکتر محمدقاسم گلمحمدی

علوم تشریح

۲۷

دکتر عمران حاج محمدی

جراح فک وصورت

۲۸

دکتر مریم السادات رضوی

بیماریهای زنان

۲۹

دکتر مهزاد یوسفیان

بیهوشی

۳۰

دکتر بهنام مولایی

روان پرستاری

۳۱

مهندس هادی صادقی

بهداشت

آخرین ویرایش۲۰ خرداد ۱۳۹۹