مراکز EDC

تعداد بازدید:۳۲۳۱

شماره های تلفن و فاکس مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

ردیف

دانشگاه

کد

تلفن

فاکس

۱

اراک

۰۸۶۱

۴۱۷۳۶۴۱

۴۱۷۳۶۳۹

۲

اردبیل

۰۴۵۱

۵۵۲۲۰۸۳

۵۵۲۲۰۸۲

۳

اصفهان

۰۳۱۱

۶۶۸۸۷۸۹

۶۶۸۸۳۲۳

۴

ارومیه

۰۴۴۱

۲۲۲۰۵۳۱

۲۹۳۷۲۰۹

۲۲۳۵۰۷۰

۵

اهواز

۰۶۱۱

۳۳۶۷۵۷۱

۳۳۶۷۵۷۱

۶

ایلام

۰۸۴۱

۲۲۲۳۰۸۳

۲۲۲۳۰۸۳

۷

بابل

۰۱۱۱

۲۱۹۰۵۹۳

۲۱۹۰۵۹۳

۸

بجنورد

۰۵۸۴

۲۲۴۶۰۹۴

۲۲۴۶۱۴۴

۹

بندرعباس

۰۷۶۱

۳۳۳۵۰۱۳

۳۳۳۵۰۰۹

۱۰

بوشهر

۰۷۷۱

۲۵۲۶۱۸۹

۲۵۲۸۵۰۰

۱۱

بیرجند

۰۵۶۱

۴۴۴۲۲۷۱

۴۴۴۲۲۷۱

۱۲

تبریز

۰۴۱۱

۳۳۶۲۷۰۰

۳۳۶۳۰۰۴

۳۳۵۷۱۳۸

۱۳

تهران

۰۲۱

۸۱۶۳۳۳۷۷

۸۱۶۳۳۳۹۳

۱۴

جهرم

۰۷۹۱

۳۳۳۶۰۸۶

۳۳۴۱۵۰۹

۱۵

رفسنجان

۰۳۹۱

۴۲-۸۲۲۰۰۳۸

۸۲۲۰۰۷۳

۱۶

زابل

۰۵۴۲

۲۲۴۴۸۰۰

۲۲۲۳۹۴۳

۱۷

زاهدان

۰۵۴۱

۳۴۱۶۸۰۴

۳۴۱۶۸۰۴

 

 

 

ردیف

دانشگاه

کد

تلفن

فاکس

۱۸

زنجان

۰۲۴۱

۴۲۲۴۷۷۵

۴۲۲۰۶۷۸-۴۲۲۴۷۶۹

۱۹

سبزوار

۰۵۷۱

۴۴۱۹۵۷۳

۴۴۴۵۶۴۸

۲۰

سمنان

۰۲۳۱

۴۴۵۱۳۴۱

۴۴۴۸۹۵۰

۲۱

شاهرود

۰۲۷۳

۳۳۹۵۰۵۴

۳۳۹۴۸۰۰

۲۲

شهرکرد

۰۳۸۱

۳۳۳۶۷۲۹

۳۳۳۵۷۷۶

۲۳

شهید بهشتی

۰۲۱

۲۳۸۷۲۳۱۶

۲۲۴۳۹۹۱۸

۲۴

شیراز

۰۷۱۱

۲۳۳۳۰۶۴

۲۳۳۶۹۹۰

۲۳۳۳۰۶۴

۲۵

فسا

۰۷۳۱

۶-۲۲۲۰۹۹۴

۲۲۲۷۰۹۱

۲۶

قزوین

۰۲۸۱

۳۳۵۹۵۰۳

۳۳۵۹۵۰۳

۲۷

قم

۰۲۵۱

۷۷۱۵۲۲۱

۷۷۱۵۲۲۱

۲۸

کاشان

۰۳۶۱

۵۵۵۰۰۲۱

۵۵۷۸۰۰۹

۲۹

کردستان

۰۸۷۱

۹-۶۱۳۱۲۶۸

۶۶۶۴۶۵۴

۳۰

کرمان

۰۳۴۱

۳۲۰۵۳۴۵

۲۱۱۳۰۰۵-۲۱۱۳۰۳۴

۳۱

کرمانشاه

۰۸۳۱

۱-۸۳۷۸۱۰۰

۸۳۶۷۳۳۲

۳۲

گلستان

۰۱۷۱

۴۴۴۰۷۲۳

۴۴۲۱۶۶۱

۳۳

گناباد

۰۵۳۳

۷۲۲۴۰۸۱

۷۲۲۳۸۱۴

۳۴

گیلان

۰۱۳۱

۸-۳۲۴۵۳۰۷

۳۲۲۸۸۴۳

۳۵

لرستان

۰۶۶۱

۶۲۰۰۱۴۴

۶۲۰۰۱۴۴

۳۶

مازندران

۰۱۵۱

۲۲۷۳۶۸۹

۲۲۷۳۶۸۹

 

 

 

ردیف

دانشگاه

کد

تلفن

فاکس

۳۷

مشهد

۰۵۱۱

۸۴۲۰۳۰۵

۸۴۲۰۳۰۵

۳۸

همدان

۰۸۱۱

۸۳۸۰۲۴۶

۸۳۸۰۲۳۸

۳۹

یاسوج

۰۷۴۱

۲۲۲۹۵۱۳

۲۲۲۹۴۱۹

۲۲۲۰۸۲۰

۴۰

یزد

۰۳۵۱

۸۲۶۵۵۵۸

۸۲۶۵۵۵۹

۴۱

ارتش

۰۲۱

۸۸۳۳۷۹۱۴

۸۸۳۳۷۹۰۹

۴۲

بقیه ا…

۰۲۱

۸۲۴۸۳۱۲۵

۸۸۰۵۳۶۰۹

۴۳

بهزیستی

۰۲۱

۲۲۱۸۰۱۵۸

۲۲۱۸۰۱۴۸

۴۴

شاهد

۰۲۱

۵۱۲۱۳۱۳۳

۵۵۲۲۸۸۱۴

۴۵

کرج

۰۲۶۱

۴۳۳۵۴۳۹

۴۳۱۹۱۸۸

۴۶

جیرفت

۰۳۴۸

۲۳۱۸۰۸۵

۲۳۱۸۰۸۴

۴۷

آزاد اسلامی

۰۲۱

۷-۲۲۰۰۶۶۶۰

۲۲۶۰۰۷۱۴

۴۸

نیشابور

۰۵۵۱

۳۳۳۳۹۶۴

۳۳۳۳۴۹۱

۳۳۳۴۰۸۰

۴۹

دزفول

۰۶۴۱

۶۲۶۹۵۳۲

۶۲۶۹۵۳۸

۵۰

تربت حیدریه

۰۵۳۱

۲۲۴۲۰۳۸

۲۲۴۲۰۳۸

۵۱

ایرانشهر

۰۵۴۷

۳۳۱۰۴۸۳

۳۳۱۰۴۸۵

آخرین ویرایش۲۵ شهریور ۱۳۹۶