اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۴۳۶۹

نام و نام خانوادگی: دکتر عزیز کامران

رشته تحصیلی: دکترای آموزش بهداشت

عنوان: مسئول واحد اعتباربخشی موسسه ای دانشگاه

پست الکترونیکی akamranyen@gmail.com

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر ناهید احمدیان یزدی

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی آموزش پزشکی

عنوان: مسئول واحد توسعه آموزش مجازی
پست الکترونیکی:

شماره تلفن: ۰۴۵-۳۳۵۳۴۷۵۴

 

نام و نام خانوادگی: مهدی نعیم

رشته تحصیلی: دانشجوی دکترای روانشناسی بالینی

عنوان:مسئول بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور
کارشناس مسئول کمیته استعداد درخشان
مسئول سامانه نوید

پست الکترونیکی:Mnaeim64@gmail.com

شماره تلفن:04533512352

آخرین ویرایش۲۳ بهمن ۱۳۹۹