کمیته ارزشیابی اساتید

تعداد بازدید:۳۴۷۴

کارشناسان کمیته:

نام و نام خانوادگی: مرضیه محمدی

رشته تحصیلی: ارشد آموزش پزشکی

عنوان: کارشناس مسئول واحد ارزشیابی اساتید

پست الکترونیکی: mm1842mm@gmail.com

شماره تماس: ۳۱۵۵۲۳۵۲-۰۴۵

 

نام و نام خانوادگی: علی دهقان

رشته تحصیلی: ارشد مدیریت اجرایی

عنوان: کارشناس ارزشیابی اساتید

پست الکترونیکی: a.dehghan2016@gmail.com

تلفن داخلی: ۲۳۵۶

آخرین ویرایش۰۵ فروردین ۱۴۰۰