کمیته پژوهش در آموزش

تعداد بازدید:۳۶۵۴

مشخصات مسئول کمیته پژوهش در آموزش:

نام و نام خانوادگی: دکتر نسرین مهرنوش

رشته تحصیلی:  دکترای آموزش پرستاری

عنوان: مسئول کمیته پژوهش در آموزش

 

کارشناس کمیته:

نام و نام خانوادگی: مرضیه محمدی

رشته تحصیلی: ارشد آموزش پزشکی

عنوان: کارشناس واحد پژوهش در آموزش

پست الکترونیکی: mm1842mm@gmail.com

شماره تماس: ۳۱۵۵۲۳۵۲-۰۴۵

آخرین ویرایش۲۱ مهر ۱۳۹۸