اعضای کمیته رشد و بالندگی اعضاء هیات علمی

تعداد بازدید:۳۱۷۵

لیست اعضاء کمیته رشد و بالندگی اعضاء هیات علمی دانشگاه

نام و نام خانوادگی

سمت

مرتبه علمی

رشته

آقای دکتر سعید صادقیه اهری

معاون آموزشی دانشگاه

استاد

متخصص پزشکی اجتماعی

آقای دکتر عزیز کامران

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

دانشیار

دکتری تخصصی ارتقاء سلامت

آقای دکتر بهمن بشردوست

رئیس دانشکده پزشکی و پیراپزشکی

دانشیار

فوق تخصص نفرولوژی

خانم دکتر افروز مردی

رئیس دانشکده بهداشت

استادیار

دکتری تخصصی بهداشت باروری

آقای دکتر محمد ماذنی

سرپرست امور هیات علمی دانشگاه

استاد

دکتری تخصصی بیوشیمی

آقای دکتر حسین دوستکامی

معاون آموزشی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی

دانشیار

متخصص قلب و عروق

آقای دکتر مهریار ندرمحمدی

معاون آموزشی مرکز آموزشی درمانی فاطمی

استادیار

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

آقای دکتر رسول ملاطفی

معاون آموزشی مرکز آموزشی درمانی بوعلی

استادیار

فوق تخصص آسم و آلرژی

آقای دکتر امیراحمدزاده عرب زاده

مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی و پیراپزشکی

دانشیار

فوق تخصص جراحی عروق

خانم دکتر شادیه مولایی

معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی

استادیار

متخصص پروتزهای دندانی

خانم دکتر لیلا رضایی

معاون آموزشی دانشکده داروسازی

استادیار

دکتری تخصصی شیمی دارویی

خانم دکتر معصومه آقامحمدی

عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی

دانشیار

دکتری تخصصی پرستاری

خانم دکتر ناهید احمدیان یزدی

عضو هیات علمی EDC و مسئول کمیته رشد و بالندگی اساتید

استادیار

دکتری تخصصی آموزش پزشکی

آخرین ویرایش۳۰ بهمن ۱۳۹۹