کمیته استعدادهای درخشان

تعداد بازدید:۳۵۵۱

مسئول کمیته:

نام و نام خانوادگی: آقای مهدی نعیم

رشته تحصیلی: آموزش پزشکی، روانشناسی

عنوان: مسئول کمیته  استعدادهای درخشان

پست الکترونیکی:

تلفن داخلی: 2334

 

آخرین ویرایش۰۱ بهمن ۱۳۹۹