خبر - آرشیو

تبریک انتصاب دکتر حامد زندیان

تبریک انتصاب دکتر حامد زندیان

انتصاب دکتر حامد زندیان به عنوان عضو کمیته منطقه ای بسته آمایش سرزمینی، ماموریت گرایی و تمرکززدایی و ارتقاء توانمندی دانشگاه ها در کلان منطقه دو