فرم ارسال پیشنهادات و انتقادات، اعلام نظر

فرم ارسال پیشنهادات و انتقادات، اعلام نظر
 • 0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • شماره تماس*موبایل
  3
 • گروه آموزشی*
  4
 • دانشکده*
  5
 • پیشنهادات*موبایل
  6
 • انتقادات*
  7
 • در مورد عملکرد مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دیدگاه خود را اعلام بفرمایید.*توضیح بیشتر
  8