فرم ارزشیابی مدرس در کارگاه توانمندسازی اعضاء هیات علمی

فرم ارزشیابی مدرس در کارگاه توانمندسازی اعضاء هیات علمی
 • 0
 • عنوان کارگاه*
  1
 • نام مدرس کارگاه*
  2
 • نام دانشکده محل خدمت*
  3
 • رتبه علمی*
  4
 • کد ملی*
  5
 • تاریخ برگزاری کارگاه*
  6
 • جدول ارزشیابی*خیلی خوبخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف
  قدرت بیان استاد و انتقال مطالب آموزشی
  تسلط مدرس بر موضوع تدریس
  پیوستگی و توالی محتوای آموزشی
  بیان شواهد و مثال های کاربردی
  آمادگی مدرس در پاسخگویی به سوالات
  شروع و اتمام به موقع کارگاه آموزشی
  توانایی مدیریت کارگاه و استفاده مناسب از زمان
  استفاده از روش های فعال و جلب مشارکت شرکت کنندگان
  تناسب منابع آموزشی ارائه شده با محتوای کارگاه
  تناسب ساعت کارگاه با محتوای ارائه شده
  میزان افزایش اطلاعات شما در خصوص موضوع ارائه شده در کارگاه
  ارزیابی کلی از کارگاه آموزشی ارائه شده
  7