نظر خواهی از همکاران در مورد عضو هیات علمی - سالتحصیلی۹۹-۹۸

نظر خواهی از همكاران در مورد عضو هيات علمي
 • 0
 • نام گروه*لطفا انتخاب نمایید
  1
 • نام و نام خانوادگی ارزیابی کننده*نام کامل
  2
 • نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی مورد ارزیابی*
  3
 • سالتحصیلی*انتخاب کنید
  4
 • کدملی ارزیاب*لطفا کد ملی خود را را وارد فرمایید
  5
 • کد گروه*نام کامل
  6
 • توجه : نمره 4 بالاترین نمره و نمره 1 پایین ترین نمره می باشد.
  7
 • دسته
  8
 • كيفيت و به روز بودن دانش تخصصي*
  4
  3
  2
  1
  9
 • حضور موثر در فعاليتهاي آموزشي طبق برنامه*
  4
  3
  2
  1
  10
 • كيفيت فعاليتهاي آموزشي*
  4
  3
  2
  1
  11
 • رعايت مباني علمي در خدمات و فعاليت ها*
  4
  3
  2
  1
  12
 • رعايت اصول اخلاقي و رفتار حرفه اي*
  4
  3
  2
  1
  13
 • تعامل مثبت و سازنده با ديگران*
  4
  3
  2
  1
  14
 • مسئوليت پذيري در امور محوله*
  4
  3
  2
  1
  15
 • مشاركت موثر و علمي در ارزيابي فراگيران*
  4
  3
  2
  1
  16
 • نظر كلي شما در مورد شايستگي هاي آكادميك عضو هيات علمي*
  4
  3
  2
  1
  17
 • تلاش در جهت ارتقاي فعاليتهاي آموزشي گروه*
  4
  3
  2
  1
  18