نظر خواهی از معاون آموزشی دانشکده در مورد عضو هیات علمی - سالتحصیلی۹۹-۹۸

نظر خواهی از معاون آموزشی دانشکده در مورد عضو هيات علمي
 • 0
 • نام دانشکده*لطفا انتخاب نمایید
  1
 • نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی مورد ارزیابی*
  2
 • سالتحصیلی*انتخاب کنید
  3
 • کد ملی ارزیاب*لطفا کد ملی ارزیاب را وارد نمایید
  4
 • کد اختصاصی معاون آموزشی دانشکده*لطفا کد اختصاصی را وارد فرمایید
  5
 • توجه : نمره 4 بالاترین نمره و نمره 1 پایین ترین نمره می باشد.
  6
 • دسته
  7
 • کیفیت کلی تدریس در مقایسه با سایر اعضاء گروه*فقط یکی انتخاب کنید
  4
  3
  2
  1
  8
 • تعهد درامر آموزش (تشکیل به موقع کلاس ها، ارائه به موقع سوالات امتحانی و...)*
  4
  3
  2
  1
  9
 • نظارت بر انجام پایان نامه های مربوطه*
  4
  3
  2
  1
  10
 • رعایت اصول اخلاق اسلامی درامر آموزش و پژوهش*
  4
  3
  2
  1
  11
 • قدرت ابتکار وخلاقیت در امر آموزش (استفاده ازروشهای نوین در امر آموزشی و ارزشیابی)*
  4
  3
  2
  1
  12
 • میزان توجه و جدیت درارزیابی دانشجویان*
  4
  3
  2
  1
  13
 • میزان تمایل وهمکاری دربرنامه ریزی آموزشی جهت ارتقاءکیفی آموزش*
  4
  3
  2
  1
  14
 • همکاری موثربا دانشکده ومسئولین*
  4
  3
  2
  1
  15
 • کیفیت پژوهش های انجام یافته*
  4
  3
  2
  1
  16
 • مسئولیت پذیری*
  4
  3
  2
  1
  17
 • رعایت مقررات اداری دانشکده*
  4
  3
  2
  1
  18
 • شرکت فعال در جلسات آموزشی و پژوهشی*
  4
  3
  2
  1
  19