نظر خواهی از مدیر گروه در ارتباط با کیفیت تدریس عضو هیات علمی - سالتحصیلی۹۹-۹۸

نظر خواهی از مدیر گروه در ارتباط با کیفیت تدریس عضو هيات علمي
 • 0
 • نام گروه*لطفا انتخاب نمایید
  1
 • نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی مورد ارزیابی*
  2
 • سالتحصیلی*انتخاب کنید
  3
 • کدملی ارزیاب*لطفا کد ملی را وارد فرمایید
  4
 • کد اختصاصی مدیرگروه*لطفا کد اختصاصی را وارد نمایید.
  5
 • توجه : نمره 4 بالاترین نمره و نمره 1 پایین ترین نمره می باشد.
  6
 • 7
 • ميزان رعايت مباني فرهنگي و ارزشهاي اسلامي*
  4
  3
  2
  1
  8
 • علاقه و تلاش در ترويج اصول اخلاقي و اعتقادي اسلامي*
  4
  3
  2
  1
  9
 • نوآوري و ابداع در ارائه تازه هاي علمي در رشته مربوط و پذيرش دست آوردهاي نوين علمي*
  4
  3
  2
  1
  10
 • رعايت نظم و داشتن پشتكار در انجام وظايف و مسئوليتهاي محوله*
  4
  3
  2
  1
  11
 • مشاركت فكري و اداري با گروه در فعاليتهاي علمي و عملي*
  4
  3
  2
  1
  12
 • قدرت در پژوهش و تحقيق و ميزان موفقيت در آنها*
  4
  3
  2
  1
  13
 • قدرت بيان و تسلط بر مطالب پژوهشي هنگام شركت نمودن در كنفرانس ها و سمينارهاي داخلي و خارجي*
  4
  3
  2
  1
  14
 • اشتياق به تدوين و ترجمه و درج مطالب درسي و علمي و كتب آموزشي*
  4
  3
  2
  1
  15
 • نحوه مشاركت و سرپرستي پايان نامه هاي دانشجويان*
  4
  3
  2
  1
  16
 • نحوه مشاركت و سرپرستي مقالات يا پروژه هايي كه توسط دانشجويان اجرا مي شود.*
  4
  3
  2
  1
  17
 • ميزان فعاليت و كارآيي در امر فراهم نمودن فيلم و اسلايد در ارتباط با درس*
  4
  3
  2
  1
  18
 • ميزان تحرك علمي در گروه (تشكيل سمينارها و مباحثات علمي در ارتباط با كارهاي خارج دانشگاه)*
  4
  3
  2
  1
  19
 • ميزان مشاركت در ايجاد امكانات آموزشي مثل كتابخانه و آزمايشگاه كارگاه و ساير ملزومات گروه*
  4
  3
  2
  1
  20
 • ميزان علاقه و پشتكار به انجام امور علمي و تحقيقي در خارج از ساعات موظف اداري*
  4
  3
  2
  1
  21