نظر خواهی از رئیس دانشکده در مورد مدیران گروه - سال تحصیلی ۹۹-۹۸

نظر خواهی از رئیس دانشکده به مدیران گروه
 • 0
 • دانشکده*انتخاب کنید
  1
 • نام گروه*لطفا انتخاب نمایید
  2
 • نام و نام خانوادگی مدیر گروه مورد ارزیابی*
  3
 • سالتحصیلی*انتخاب کنید
  4
 • کد ملی ارزیاب*لطفا کد ملی ارزیاب را وارد نمایید
  5
 • کد اختصاصی رئیس دانشکده*لطفا کد اختصاصی را وارد فرمایید
  6
 • توجه : نمره 4 بالاترین نمره و نمره 1 پایین ترین نمره می باشد.
  7
 • 8
 • تهیه برنامه آموزشی، پژوهشی و درمانی گروه بر اساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت.*
  4
  3
  2
  1
  9
 • 10
 • ابلاغ برنامه های وظایف آموزشی و درمانی هر یک از اعضای گروه.*
  4
  3
  2
  1
  11
 • 12
 • تقسیم وظایف با توجه به علایق و توانمندی اعضای گروه.*
  4
  3
  2
  1
  13
 • 14
 • نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و درمانی گروه.*
  4
  3
  2
  1
  15
 • 16
 • تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده.*
  4
  3
  2
  1
  17
 • 18
 • تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفت ها و تغییر و تحولات و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط.*
  4
  3
  2
  1
  19
 • 20
 • برنامه ریزی و هماهنگی در تدوین سوالات ارزیابی دانشجویان، برگزاری منظم و طبق برنامه ارزشیابی پایان دوره.*
  4
  3
  2
  1
  21
 • 22
 • نظارت بر عملکرد دانشجویان از نظر مقررات آموزشی و اعلام موارد تلاش و یاقصور فراگیران در اجرای برنامه ها.*
  4
  3
  2
  1
  23
 • 24
 • تشکیل و اداره جلسات شورای گروه، ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادات و نظریات جمعی.*
  4
  3
  2
  1
  25
 • 26
 • شرکت منظم و موثر در جلسات شورای آموزشی و دانشگاه*
  4
  3
  2
  1
  27
 • 28
 • انجام کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتب و نشریات مورد نیاز گروه به رئیس.*
  4
  3
  2
  1
  29
 • 30
 • پیشنهاد طرح های پژوهشی( که گروه راسا با همکاری گروه های دیگر آماده انجام دادن آن اسـت ) به رئیس دانشکده*
  4
  3
  2
  1
  31
 • 32
 • ارزیابی دوره ای اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده.*
  4
  3
  2
  1
  33