نظر سنجی کمیته استعداد درخشان

عنوان فرم
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*نام کامل
  1
 • شماره دانشجویی*
  2
 • رشته تحصیلی*
  3
 • وضعیت ارائه خدمات مرکز استعداد درخشان را چگونه ارزیابی می کنید*فقط یکی انتخاب کنید
  بسیار خوب
  خوب
  ضعیف
  بسیار ضعیف
  4
 • برای بهبود ارائه خدمات چه پیشنهاداتی دارید*
  5
 • چه کارگاههایی برای ارتقا توانمندی دانشجویان استعداد درخشان پیشنهاد می کنید*
  6
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  7