بایگانی

تعداد بازدید:۹۸

زهراقنبرزاده

شرح وظایف

  • پاسخگویی به ارباب رجوع، مکاتبات و نامه های اداری
  • بایگانی پرونده های بستری
  • بایگانی پرونده های سرپایی
  •  بایگانی پرونده های اورژانس
  • راکد کردن پرونده ها
  • امور مربوط به امحاء پرونده ها
  • تفکیک و تنظیم(مرتب سازی) اوراق پرونده ها براساس استاندارد موجود
  • پوشه کردن پرونده ها
  • انجام تحلیل کمی پرونده ها(گرفتن نقص پرونده ها )
  • ثبت ورود و خروج پرونده ها در واحد
  • پیگیری پرونده های خارج شده از واحد
  • بازیابی پرونده های پزشکی بیماران در صورت نیاز
  • انجام سایر موارد محوله از طرف مسئول مافوق
آخرین ویرایش۳۱ شهریور ۱۳۹۹