پرسش‌های متداول

درخواست کارشناسان دانشگاه جهت دریافت پست الکترونیکی به چه صورت می باشد؟

کارشناسان دانشگاه جهت دریافت پست الکترونیکی می بایست نامه ای از طریق اتوماسیون با امضاء مسئول مستقیم به واحد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه ارسال نمایند.

آیا می توان نام کاربری پست الکترونیکی را تغییر داد؟

خیر. امکان تغییر نام کاربری وجود ندارد.