اخبار دانشگاه - آرشیو

فعالیت ۲۵ روزه  دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در طرح سلامت نوروزی اردبیل را تشریح کرد
رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

فعالیت ۲۵ روزه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در طرح سلامت نوروزی اردبیل را تشریح کرد

دکتر قدرت اخوان اکبری رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل عملکرد ۲۵ روز اخیر دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در طرح سلامت نوروزی اردبیل را از تاریخ ۲۰ اسفند ۹۷ الی۱۷فروردین ۹۸ را تشریح کرد.

ادامه مطلب