آرشیو اخبار

جلسه کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

جلسه کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

به ریاست دکتر رضایی بنا معاون درمان دانشگاه، معاون مدیر کل تعزیرات حکومتی استان، کارشناسان مربوطه در اتاق جلسه ریاست دانشگاه و بررسی پرونده های تخلفاتی مربوط به حوزه بهداشت و درمان استان

ادامه مطلب