بازدید دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت از مرکز تروما وسوختگی بیمارستان امام خمینی ره اردبیل به همراه دکتر اخوان اکبری رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و نمایندگان محترم استان

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۴:۲۰ کد : ۶۷۰۲ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۸۱۴
بازدید دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت از مرکز تروما وسوختگی بیمارستان امام خمینی ره اردبیل به همراه دکتر اخوان اکبری رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و نمایندگان محترم استان

( ۱۶ )