معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل:

سه و نیم تن ادویجات بسته بندی شده با مشخصات جعلی و تاریخ گذشته از یک واحد مرکز پخش مواد غذایی در اردبیل کشف و ضبط گردید

۲۵ بهمن ۱۳۹۷ |