بازدیدشبانه ریاست دانشگاه دکتراخوان اکبری ازاورژانس مرکزآموزشی درمانی امام خمینی ره اردبیل وبررسی وضعیت ارایه خدمات باتوجه به ازدهام مراجعه بیماران به اورژانس بیمارستان

۳۱ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۷:۲۸ کد : ۳۸۳۶ اخبار کوتاه تصویری
تعداد بازدید:۱۰۹۶
بازدیدشبانه ریاست دانشگاه دکتراخوان اکبری ازاورژانس مرکزآموزشی درمانی امام خمینی ره اردبیل  وبررسی وضعیت ارایه خدمات باتوجه به ازدهام مراجعه بیماران به اورژانس بیمارستان

( ۱۰ )