بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی دکتر حبیب زاده و معاون آموزشی از دانشکده بهداشت باهدف بررسی مسائل و مشکلات مرتبط با حوزه های آموزشی و پژوهشی دانشکده وتاکید بر لزوم توسعه ارتباط بیشتر دانشکده با صنعت و جامعه

۰۹ تیر ۱۳۹۹ | ۲۲:۱۵ کد : ۱۱۵۴۰ اخبار کوتاه تصویری
تعداد بازدید:۳۰۹
بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی دکتر حبیب زاده و معاون آموزشی از دانشکده بهداشت باهدف بررسی مسائل و مشکلات مرتبط با حوزه های آموزشی و پژوهشی دانشکده   وتاکید بر لزوم توسعه ارتباط بیشتر دانشکده با صنعت و جامعه

( ۳ )