اخبار

برگزاری جلسه بررسی مشکلات مربوط به شرکت الکل سازی طبی آذربایجان و تبادل نظر و ارائه راهکار

برگزاری جلسه بررسی مشکلات مربوط به شرکت الکل سازی طبی آذربایجان و تبادل نظر و ارائه راهکار جدید

برای تولید مواد اولیه آلفا آمیلاز و گلوکوآمیلاز با حضور معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، رئیس گروه توسعه فناوری و مسئول ارتباط با صنعت و هیئت علمی های بیوتکنولوژی در سالن جلسات دانشکده داروسازی دانشگاه

ادامه مطلب
مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در نظر دارد

مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در نظر دارد جدید

فراخوان ایده پردازی دانشجویی با محورهای آب سالم، صنایع مرتبط با آبهای معدنی، فناوریهای نوین تامین آب سالم جهت شرب و فناوریهای صنعتی در حوزه آب شرب را با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه برگزار نماید.

ادامه مطلب