اخبار

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با ایجاد ظرفیت های مناسب در موضوع کرونا اقدامات قابل قبولی داشته است
نمایندگان وزارت بهداشت در اردبیل

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با ایجاد ظرفیت های مناسب در موضوع کرونا اقدامات قابل قبولی داشته است جدید گالری

دکتر عرفانی نماینده وزارت بهداشت که بمنظور بررسی وضعیت بهداشتی درمانی در مواجهه با کرونا در اردبیل حضور داشت گفت:اقداماتی که دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در مواجهه با کرونا انجام داده است از انتظار وزارت بهداشت فراتر و در خور تقدیر و تحسین است‌.

ادامه مطلب