معرفی پرسنل مرکز MCMC

تعداد بازدید:۶۲۰

 

دکتر مهران آسایشی

پزشک MCMC

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

پست الکترونیکی: ht@arums.ac.ir

شماره تماس: 33252250 - 045

 

 


رضا صمدزاده

کارشناس MCMC

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

پست الکترونیکی:

شماره تماس: 33252250 - 045

 


خسرو شیخ حسابی

کارشناس MCMC

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

پست الکترونیکی:

شماره تماس: 33252250 - 045

 


رسول اکبرزاده

کارشناس MCMC

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

پست الکترونیکی: akbarzadeh14@gmail.com

شماره تماس: 33252250 - 045

 

 


جواد ابیش وند

کارشناس MCMC

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

پست الکترونیکی:

شماره تماس: 33252250 - 045

 


جواد بدلی

کارشناس MCMC

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

پست الکترونیکی: javadnaz61@gmail.com

شماره تماس: 33252250 - 045

 

 


 

آخرین ویرایش۱۱ تیر ۱۳۹۸