مطالب آموزشی پرستاری

تعداد بازدید:۸۰۳

 

کارگاه دو روزه زخم / تیرماه 97

1) /file/download/page/1561267931-feshari-254190.pdf

2) /file/download/page/1561267940-ghannadiasl-dibetic-foot-care.pdf

3) /file/download/page/1561267953-pishgiri-254227.pdf

4) /file/download/page/1561267964-poost-254189.pdf

5) /file/download/page/1561267975-wound-care-generic-product-solutions-lecture-material.pptx

6) /file/download/page/1561267986-.pdf

7) /file/download/page/1561267997-.pdf

8) /file/download/page/1561268017-1.pdf

9) /file/download/page/1561268028-.pdf

10) /file/download/page/1561268047-.pdf

11) /file/download/page/1561268060-.pdf

12) /file/download/page/1561268069-.pdf

13) /file/download/page/1561268079-.pdf

14) /file/download/page/1561268093-254249.pdf

15) /file/download/page/1561268158-.pdf

16) /file/download/page/1561268166-.pdf

 


 

کنترل عفونت

1) /file/download/page/1561268549-dr.seifi-tabriz.pptx

2) /file/download/page/1561268558-hcai-epidemiology-tir-97.pptx

3) /file/download/page/1561268567-health-care-associate-infection.pptx

4) /file/download/page/1561268578-kohi.pptx

5) /file/download/page/1561268588-outbreaks-of-hospital-infection.pptx

6) /file/download/page/1561268598-95-.pdf

7) /file/download/page/1561268634-.pptx

8) /file/download/page/1561268647-.pptx

9) /file/download/page/1561268663-26-97.pptx

10) /file/download/page/1561268675-.docx

 


سل

1) /file/download/page/1561269616-1-dr.nasehi-tb-importance-and-epidemiology-nurses-workshop-97.pptx

2) /file/download/page/1561269626-2-dr.bonakdar-tb-diagnosis.pptx

3) /file/download/page/1561269634-3-dr.nasehi-tb-treatment-drug-resistance.pptx

4) /file/download/page/1561269644-4-dr.nasehi-infection-control.ppt

5) /file/download/page/1561269655-marjani-ltbi-27.4.97.pptx

 


سقوط

1) /file/download/page/1561269900-1543734292-sogoot.pdf

 


 

اصول پیشگیری از عفونت های بیمارستانی ناشی از ارائه خدمات سلامت

 

1) قسمت اول

2) قسمت دوم

3) قسمت سوم

4) قسمت چهارم

5) قسمت پنجم


دستورالعمل کروناویروس جدید

 

1) دستورالعمل کروناویروس 1

2) دستورالعمل کروناویروس 2

 

 

 

آخرین ویرایش۱۵ بهمن ۱۳۹۸