MCMC ( مرکز رصد سلامت دانشگاه )

تعداد بازدید:۵۲۵

 

شرح وظایف:

       1-  هدایت و سازماندهی نقل و انتقال بیماران از مرکز درمانی شهرستانها به مراکز درمانی مرکز استان

       2-  هدایت و ساماندهی نقل و انتقالات بیماران بین مرکز درمانی استان(اعم از دولتی و خصوصی)

       3- دریافت و رسیدگی اولیه و پیگیری شکایات درمانی تلفنی در سطح استان

       4- پایش 24 ساعته فوریتها و اتفاقات بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان

       5- نظارت اطلاعات و آمار تختهای اشغالی و آزاد کلیه بیمارستانهای دولتی و خصوصی در پایان هر شیفت

6- مدیریت تخت های بیمارستانها در مواقع بحرانی مختلف

7- مدیریت رعایت اصول حاکمیت بالینی از طریق رصد شاخص های موجود در سیستم MCMC

8- گزارش بیماریهای واگیردار و یا بیماریهایی که گزارش آنها از نظر مدیریت بیماریها بایستی گزارش شوند

9- بازدید از مراکز درمانی در شیفتهای مختلف 

10- نظارت بر  آمار بیمارستانها از طریق سامانه MCMC

11- اخذ آمار تخت های خالی بیمارستانها در هر نوبت کاری

 

 

 

 

محورهای عملکردی مرکز MCMC

 

 

 

آخرین ویرایش۱۱ تیر ۱۳۹۸