نظارت واعتبار بخشی

تعداد بازدید:۱۶۵۷

رئیس اداره نظارت واعتبار بخشی امور درمان

nezarat1.jpg_1059829709.jpg
 
سعید زرخواه

تلفن: ۳۳۵۲۲۱۸۹-۰۴۵

شرح وظایف

- ارزیابی اعتبار بخشی بیمارستانها و بخش های ویژه دولتی و خصوصی

- صدور موافقت اصولی و پروانه های قانونی موسسات پزشکی تفویض شده از طریق کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه

- صدور موافقت اولیه برای تاسیس موسسات پزشکی تفویض نشده از طریق کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه و اخذ مدارک ضروری از متقاضیان جهت ارسال به وزارت متبوع به منظور صدور موافقت اصولی و پروانه های قانونی

- رسیدگی به شکایات و تخلفات پزشکی و پیگیری و برخوردهای قانونی از طریق کمیسیون های مربوطه و مراجع انتظامی و قضایی

- اعلام نیاز و جذب پزشکان متخصص مورد نیاز بیمارستانها

- صدور گواهی خدمات پزشکان و پیراپزشکان در بخش دولتی و خصوصی

- صدور گواهی پایان خدمات قانونی پزشکان متخصص

- انجام بازرسی ها و بازدید های دوره ای از موسسات پزشکی و مطب ها و دفاتر کارشناسان پروانه دار

- ارزیابی محل کار متقاضیان تاسیس مطب و ذفاتر کارشناسان و اعلام نتیجه به سازمان نظام پزشکی جهت صدور پروانه

- جمع آوری اطلاعات مربوط به آمار پزشکان و پیراپزشکان

- نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و تعرفه های مصوب ابلاغ شده به موسسات پزشکی

- تمدید پروانه های بهره برداری و مسئول فنی

- اعمال مقررات و قوانین انظباطی در مورد اشخاص و مراکز متخلف پزشکی

- بازرسی های دوره ای به منظور شناسایی محل کار اشخاص غیر مجاز به منظور تعطیلی و ارجاع به مراجع قضایی

آخرین ویرایش۱۲ تیر ۱۳۹۵