فیزیک بهداشت کل دانشگاه

فرایندمجوز کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی

آدرس سایت مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی

تلفن و آدرس کارشناسان مستقر در ستاد دانشگاه:

اردبیل - خیابان دانشگاه - میدان دانشگاه - ستاد دانشگاه علوم پزشکی - طبقه سوم - معاونت در مان - فیزیک بهداشت کل دانشگاه اتاق ۳۱۲ تلفن: ۳۱۵۵۲۴۳۵

آخرین ویرایش۰۱ مرداد ۱۳۹۷