اشتراک گذاری بافت ها و مواد بیولوژیک حیوانات آزمایشگاهی

تعداد بازدید:۲۵۹

لازم است پیش از اشتراک گذاری بافت ها و مواد بیولوژیک حیوانات توافق کتبی از لحاظ مالکیت های مادی و معنوی طرح های به اشتراک گذارده شده( نظیر ترتیب اسامی در مقالات منتشره و تعیین اقدامات مورد نظر برای انجام بر روی بافت ها و مواد بیولوژیک اشتراک گذاری شده) بین پژوهشگران صورت گیرد و لازم است یک رونوشت از توافق مذکور به کمیته اخلاق دانشگاه و یک رونوشت به کمیته ملی اخلاق ارائه شود. چنانچه مجری طرح مایل به اشتراک گذاری بافت ها و مواد بیولوژیک حیوانات در یک پروژه خاص نباشد لازم است دلیل آن را به کمیته اخلاق ارائه نموده و در صورت تصویب کمیته اخلاق نیازی به اشتراک گذاری بافت ها و مواد بیولوژیک در پروژه مذکور نخواهد بود.

تحقیقات در حال اجرا بر روی حیوانات آزمایشگاهی

آخرین ویرایش۲۱ آبان ۱۳۹۸