پرسنل مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات

رسول لطف اله زاده: کارشناس معاونت تحقیقات

شرح وظایف: انجام امور مربوطه به

۱- شورای پژوهشی دانشگاه

۲- طرح‌های تحقیقاتی

۳- کنگره‌ها و همایشهای علمی داخلی و خارجی

۴- تألیف و ترجمه کتب

۵- سایر امور محوله

شماره تماس: ۰۴۵-۳۳۵۲۲۰۸۹

پست الکترونیکی: research@arums.ac.ir

 

دکتر سهیلا مولایی: 

شرح وظایف: 
  1. بررسی متدلوژی طرح های پژوهشی، پروپوزال های تحقیقاتی، پایان نامه ها و طرح های فناورانه از طریق سامانه ثبت پایان نامه و طرحهای تحقیقاتی
  2. ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی و محققینی که طرح های پژوهشی انجام میدهند و کوشش در جهت رفع مشکلات و موانع کار و تهیه گزارشات لازم در این زمینه
  3. پیگیری اجرای طرحهای پژوهشی و تهیه گزارشات لازم در مورد پیشرفت و یا عدم پیشرفت طرحهای مزبور
  4. پایش و ارزشیابی میدانی طرحهای کارآزمایی بالینی و تهیه گزارشات لازم در مورد پیشرفت یا عدم پیشرفت طرحهای مزبور
  5. پایش و ارزشیابی پایان نامه های آماده دفاع قبل از برگزاری جلسه دفاع
  6. شرکت مداوم و مستمر درجلسات دفاع دانشجویی و ارزیابی جلسات دفاع، اساتید راهنما و هیئت داوران و ارائه گزارش
  7. انجام سایر امور مربوطه طبق نظر مقام مافوق متناسب با نیاز سیستم

شماره تماس: 33534757-045

‌‌‌

 

آخرین ویرایش۲۳ شهریور ۱۳۹۸