اعضای کمیته

مشخصات ترکیب اعضای کمیته‌ی اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی:

سمت عضو کمیته

نام و نام خانوادگی

مدرک و رشته تحصیلی

سمت دانشگاهی / سازمانی

مرتبه علمی

نماینده سازمانهای مردمی

خانم فریبا احمدی

کارشناس ارشد فلسفه

مدرس درس اخلاق اسلامی

-

متخصص آمار / اپیدمیولوژی

فرهاد پور فرضی

Ph.D اپیدمیولوژی

رییس مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد

استاد

حقوقدان

خلیل حکیمی

کارشناس ارشد حقوق

مدیر حقوقی

-

عضو خانم ۱

منصوره کریم الهی

Ph.D پرستاری

-

دانشیار

عضو خانم ۲

افشان شرقی

Ph.D پزشکی اجتماعی

-

دانشیار

پژوهشگر ۱

مسعود انتظاری

متخصص بیهوشی

-

استاد

پژوهشگر ۲

حسن عدالتخواه

متخصص پوست

-

دانشیار

 

شهرام حبیب زاده

متخصص بیماریهای عفونی

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه

دانشیار

 
آخرین ویرایش۰۹ شهریور ۱۳۹۶