کمیته نانوفناوری دانشگاه

نام و نام خانوادگی سمت در کمیته
دکتر محمد جوهری دبیر کمیته
دکتر محسن سقا عضو کمیته
دکتر احمد سلیمی عضو کمیته
مهندس مهدی فضل زاده عضو کمیته
آقای مهدی حسین نژاد عضو کمیته
دکتر شهاب بهلولی عضو کمیته

 

آخرین ویرایش۰۳ خرداد ۱۳۹۶