کارکنان اداره کارگزینی

تعداد بازدید:۴۱۹۹

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت یا عنوان

مدرک تحصیلی

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

ابراهیم شمس

رحمان اسمعلی

محمد ساریخانی

عباسعلی اسد زاده

محمد عبادی

فرشاد شریفی

خانم ارمغان

خانم فرخی نمین

خانم حمیدی

حسن میر عباسی

فتح اله فرض الهی

علی عبداله پور

رئیس اداره کارگزینی

معاون اداره، وآمارواطلاعات وعملکرد

کارگزین مسئول استخدام

کارشناس ارزیابی کارکنان

کارگزین انتقالات و انتصابات

کارگزین ترفیعات

کارگزین مشمولین قانون (طرح)

کارگزین آمار و اطلاعات وعملکرد

کارشناس آموزش ضمن خدمت

کارگزین تبدیل وضع کارکنان

کارگزین ثبت و صدور مرخصیها

کارگزین امور استخدام

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دیپلم

کارشناسی

آخرین ویرایش۱۹ اسفند ۱۳۹۶