کارشناسان اداره تدارکات و انبار

تعداد بازدید:۲۲۹۴
نام و نام خانوادگی
سمت اجرایی
مدرک تحصیلی
شرح وظایف
کریم اله احمدنژاد
کارپرداز
دیپلم
اسرافیل بیداد
کارپرداز
دیپلم
عادل نیکنام
کارپرداز
لیسانس مدیریت
رحیم گیاهی
کارپرداز
دیپلم
مسعود پیله ور ملکی
مسئول انبار
لیسانس حسابداری
علی باغی
انباردار
دیپلم

 

آخرین ویرایش۱۳ دی ۱۳۹۷